Privacyverklaring (English Below)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Soma Massage Studio verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Soma Massage Studio , of om een andere reden persoonsgegevens aan Soma Massage Studio verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Soma Massage
Kvk nummer 74507583,
 te bereikbaar via [email protected]  of 06 155 72 868

Daartoe heeft Soma Massage Studio een verwerkersovereenkomst afgesloten met:
Salonized B.V. gevestigd te Herengracht 575
1017CD Amsterdam
[email protected]
020-8932386
KvK: 75045877
.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Soma Massage Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens, eventueel postadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Gezondheidsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Soma Massage Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich hiervoor heeft aangemeld
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Het monitoren van de voortgang van de behandeling

Bewaartermijnen
Soma Massage Studio verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soma Massage Studio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Soma Massage Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Afmelding e-mail berichtgeving
Soma Massage Studio gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor de mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soma Massage Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soma Massage Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Soma Massage Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soma Massage Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Privacy Policy

This Privacy Statement applies to all personal data that Soma Massage Studio processes from its customers.
If you become a customer of Soma Massage Studio, or if you provide personal data to Soma Massage Studio for any other reason, you give your explicit permission to process your personal data in line with this Privacy Statement.
We advise you to read the Privacy Statement and to keep it for your own records.

Responsibility
The person responsible for the processing of personal data is:
Soma Massage
Chamber of Commerce number 74507583,
can be reached via [email protected] or 06 155 72 868

To this end, Soma Massage Studio has concluded a processing agreement with:
Salonized B.V. located at Herengracht 575
1017CD Amsterdam
[email protected]
020-8932386
Chamber of Commerce: 75045877

Personal data being processed
Soma Massage Studio processes your personal data because you use its services and/or because you provide it to it yourself.

Below you will find an overview of the personal data that it processes:

First and last name
Gender
Address details, possibly postal address
phone number
E-mail address
Health data

For what purpose and on what basis does it process the personal data

Soma Massage Studio processes your personal data for the following purposes:
Having contact about appointments and possible cancellation thereof
Handling your payment
Sending its newsletter and/or advertising brochure, if you have registered for this
To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out its services
To inform you about changes to its services and products
To deliver goods and services to you
Monitoring the progress of the treatment

Retention period
Soma Massage Studio processes and stores your personal data until you request it to be deleted. Subsequently, the personal data will be destroyed.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Soma Massage Studio and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected]

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. Soma Massage Studio would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do that via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Unsubscribe email notification
Soma Massage Studio uses your name and e-mail address to send you its e-mail newsletter with information about activities, services and other interesting information. You can unsubscribe from the mailing at any time via the unsubscribe link at the bottom of the newsletter.

Amendments
This Privacy Statement is subject to change. The changes will be announced via the website. We advise you to regularly view the privacy statement.

Sharing personal data with third parties
Soma Massage Studio does not sell your data to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processor agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Soma Massage Studio remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use
Soma Massage Studio only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to improve our website optimize. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that has previously been stored via the settings of your browser.

How we protect personal data
Soma Massage Studio takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact [email protected]

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
×