Algemene voorwaarden

(English below)

Katerina (Aikaterini) Nati and Giolanta (Evangelia) Kokkinopoulou gediplomeerde behandelaars / massage therapeuten, u heeft altijd inzage in diploma’s en certificaten.

Om een massage zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden de volgende voorwaarden.

Hygiëne en ethiek staan bij Soma Massage Studio in een hoog vaandel,  we verwachten dat van de klanten ook.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd alleen voor de administratie.

Bent u verhinderd, dan verzoek Soma Massage Studio u dit graag 24 uur van te voren door te geven anders zijn we genoodzaakt 100% van de behandeling in rekening te brengen.

Bij een no show afspraak moet Soma Massage Studio u voor 100% van de behandeling in rekening brengen.

Soma Massage Studio is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

Soma Massage Studio is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Mocht Soma Massage Studio door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Betalingen uitsluitend contant of per bankoverschrijving (pin).

Cadeaubon, fysieke of digitale, is geldig een (1) jaar na de datum van aankoop.

Cadeaubon kan niet woorden geruild voor geld.

Incidentele prijsverhoging als gevolg van inflatie, stijging van grondstof- en bedrijfskosten kan voorkomen

Soma Massage Studio geeft geen erotische massages. Het wordt niet op  prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt. Soma Massage Studio behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Bij het ondergaan van een massagebehandeling accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.

Terms and Conditions

Katerina (Aikaterini) Nati and Giolanta (Evangelia) Kokkinopoulou qualified therapists / massage therapists, you always have access to diplomas and certificates.

The following conditions apply to ensure that a massage runs as smoothly as possible.

Hygiene and ethics are of paramount importance at Soma Massage Studio, we expect the same from our customers.

When making an appointment, your email, address and telephone number are always requested, only for the administration.

If you are unable to attend, Soma Massage Studio would like to request that you inform us 24 hours in advance, otherwise we will be forced to charge 100% of the treatment.

In case of a no show appointment, Soma Massage Studio must charge you for 100% of the treatment.

Soma Massage Studio is not responsible for damage, theft or loss of personal belongings of the customer.

Soma Massage Studio is not responsible for damage and/or injury as a result of withholding medical information about, for example, physical and/or mental disorders, injuries and medication use.

If Soma Massage Studio is unable to perform the agreed treatment due to illness or other valid circumstances, the client will be informed in good time and a new appointment will be made for the relevant treatment.

Payments only in cash or by bank transfer (pin).

Gift card, physical or digital, is valid for one (1) year from the date of purchase.

Gift card cannot be exchanged for money.

Occasional price increase due to inflation, increase in raw material and operation costs might occur.

Soma Massage Studio does not provide erotic massages. It is not appreciated if this is asked during a massage. Soma Massage Studio reserves the right to discontinue the treatment and will refuse the relevant client for future treatments.

If you are already being treated by a doctor, therapist, specialist or other practitioner, we can ask you to discuss with him or her whether a massage may be applied during the treatment period.

When undergoing a massage treatment you automatically accept the general terms and conditions.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
×